محمد مجلسی

محمد مجلسی

رمان‌های ترجمه شده توسط محمد مجلسی تعداد : ۳۰
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۰ از ۵
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
۴/۳ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ رومن رولان
۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ لئو تولستوی
۲/۱ از ۵
۶
نویسنده :‌ رومن رولان
۳/۹ از ۵
۲
۰/۷ از ۵
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۰ از ۵
نویسنده :‌ رومن رولان
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ دومینیک ژنس
۴ از ۵
نویسنده :‌ رومن رولان
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ مونتسکیو
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آندره ژید
۳/۶ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۳/۸ از ۵
۱
۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۱/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۲/۵ از ۵
۱
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اسکار وایلد
۲/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
۲/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ جک لندن
۳/۹ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ الکساندر دوما
۴ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیمون دوبوار
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژان دو تور
۱/۸ از ۵
۳
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
۲/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ گی‌دو موپاسان
۳ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
۴/۱ از ۵