:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/%C3%83%E2%84%A2%C3%82%C6%92%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AA%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A8%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AE%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A1%20%C3%83%C5%A1%C3%82%C2%AF%C3%83%E2%84%A2%C3%82%CB%86%C3%83%C5%A1%C3%82%C2%AF%C3%83%E2%84%A2%C3%82%CB%86%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%9E%C3%83%E2%84%A2%C3%82%C5%A0 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟