رویی

رویی

لیسانس بیکار و بی عار اما عاشق کتاب،عاشق کتابای فلسفی و روانشناسی ام و یه نیمچه نقاش
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها