رویی

رویی

لیسانس بیکار و بی عار اما عاشق کتاب،عاشق کتابای فلسفی و روانشناسی ام و یه نیمچه نقاش
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها