:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/sina%20babaie ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟