نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۷۱ %
۱۸ %
۱۰ %
نویسنده :‌ هانس فالادا
۶۱ %
۲۰ %
۱۷ %
نویسنده :‌ هانس فالادا
۶۱ %
۲۰ %
۱۷ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۵۴ %
۳۵ %
۹ %
نویسنده :‌ جودیت کر
ناشر : مروارید
۷۸ %
۱۴ %
۶ %
نویسنده :‌ سیبالد
۵۰ %
۳۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ فرد اولمن
ناشر : ماهی
۶۷ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ روبرت زتالر
۶۰ %
۲۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : کاروان
۵۱ %
۴۱ %
۷ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : چشمه
۵۱ %
۴۱ %
۷ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
۵۳ %
۳۹ %
۷ %
نویسنده :‌ زیگفرید لنتس
ناشر : نیلوفر
۷۳ %
۱۶ %
۱۰ %
نویسنده :‌ یولیا فرانک
ناشر : مروارید
۶۴ %
۲۳ %
۱۲ %
نویسنده :‌ اووه تیم
ناشر : چشمه
۵۸ %
۳۵ %
۶ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : آگه
۶۸ %
۲۱ %
۹ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۵۷ %
۳۵ %
۶ %
۵۵ %
۳۹ %
۵ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : نگاه
۶۷ %
۲۲ %
۱۰ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : چشمه
۶۹ %
۲۱ %
۹ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۷۱ %
۲۰ %
۸ %
نویسنده :‌ روبر مرل
ناشر : نگاه
۶۴ %
۲۳ %
۱۱ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
۷۴ %
۱۴ %
۱۱ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : نون
۶۶ %
۱۶ %
۱۶ %