۴۶ %
۳۵ %
۱۷ %
۴۶ %
۳۵ %
۱۷ %
ناشر : روزگار
۶۹ %
۱۹ %
۱۱ %
ناشر : نگاه
۴۶ %
۳۰ %
۲۳ %
نویسنده :‌ خوان رولفو
ناشر : ققنوس
۴۸ %
۳۵ %
۱۵ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
۳۹ %
۳۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : چشمه
۵۶ %
۲۲ %
۲۰ %
نویسنده :‌ ندا امین
ناشر : افراز
۴۴ %
۴۳ %
۱۱ %
ناشر : آریابان
۷۰ %
۱۹ %
۱۰ %
ناشر : ثالث
۵۵ %
۲۵ %
۱۸ %
نویسنده :‌ خولیو کرتاثار
ناشر : چشمه
۴۷ %
۳۱ %
۲۱ %
ناشر : آریابان
۵۷ %
۲۵ %
۱۷ %
ناشر : آریابان
۵۷ %
۲۵ %
۱۷ %
ناشر : ثالث
۵۷ %
۲۵ %
۱۷ %
ناشر : چشمه
۶۴ %
۲۰ %
۱۶ %
ناشر : چشمه
۶۴ %
۲۰ %
۱۶ %
ناشر : بوتیمار
۴۲ %
۳۴ %
۲۲ %
۴۲ %
۳۴ %
۲۲ %
ناشر : نیلوفر
۶۲ %
۲۵ %
۱۲ %
ناشر : نیلا
۵۷ %
۲۸ %
۱۴ %
ناشر : نیلا
۴۰ %
۳۳ %
۲۶ %
۴۰ %
۴۰ %
۲۰ %