نویسنده :‌ لورا اسکوئیول
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ ژوان هریس
۸۴ %
۱۵ %
ناشر : علم
۷۰ %
۲۹ %
ناشر : ققنوس
۷۰ %
۲۹ %
ناشر : روزگار
۷۰ %
۲۹ %
ناشر : روزگار
۷۰ %
۲۹ %
ناشر : آوانامه
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ جرالد مارتین
ناشر : ققنوس
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ Toni Morrison
ناشر : Vintage Books
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ رونالد دسوزا
ناشر : ترانه
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ کامران محمدی
ناشر : چشمه
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۶۱ %
۳۸ %
ناشر : نیلوفر
۵۴ %
۴۵ %
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ پیتر دیکنسون
ناشر :
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : نی
۶۸ %
۳۱ %
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۶۶ %
۳۴ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : مروارید
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ مریم جعفری
ناشر : شادان
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : نیلوفر
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : باغ نو
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : مروارید
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : کاروان
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : مروارید
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ لورا اسکوئیول
۸۳ %
۱۶ %
ناشر : خامه
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
ناشر : هونار
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۵۲ %
۴۷ %
ناشر : آراسته
۶۸ %
۳۱ %
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : نی
۵۴ %
۴۵ %