۹۱ %
۸ %
ناشر : مجید
۹۱ %
۸ %
ناشر : پارمیس
۹۱ %
۸ %
۹۱ %
۸ %
ناشر : یاران
۹۱ %
۸ %
۹۱ %
۸ %
ناشر : آوانامه
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : روزگار
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : روزگار
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : علم
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : ققنوس
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ جرالد مارتین
ناشر : ققنوس
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ Toni Morrison
ناشر : Vintage Books
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ رونالد دسوزا
ناشر : ترانه
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : روزگار
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ کامران محمدی
ناشر : چشمه
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : چشمه
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ ژوان هریس
۶۸ %
۳۱ %
نویسنده :‌ لورا اسکوئیول
۶۸ %
۳۱ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : ققنوس
۹۲ %
۷ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ مالکولم لاوری
ناشر : نیلوفر
۹۱ %
۸ %
نویسنده :‌ گراهام گرین
۹۰ %
۹ %
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ خوان رولفو
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ خوان رولفو
ناشر : ماهی
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : نی
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : مروارید
۷۹ %
۲۰ %
ناشر : نیلوفر
۵۸ %
۴۱ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۷۱ %
۲۸ %
ناشر : علم
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : ثالث
۷۲ %
۲۷ %