ناشر : قطره
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ ژان آنوی
ناشر : ثالث
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ سوفوکلس
ناشر : آگه
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ آیسخولوس
ناشر : تجربه
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ اوریپید
ناشر : افراز
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ اوریپید
ناشر : بیدگل
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ آئورلیو پس
ناشر : نیلا
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ آنایوس سنکا
ناشر : قطره
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ لیلا صادقی
ناشر : مروارید
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ سوفوکلس
ناشر : خوارزمی
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ سوفوکلس
ناشر : خوارزمی
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ سوفوکلس
ناشر : خوارزمی
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ اوریپید
ناشر : دات
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ آیسخولوس
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ توفیق الحکیم
ناشر : نمایش
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ اوریپید
ناشر : بیدگل
۵۲ %
۴۷ %
ناشر : فردا
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ آریستوفان
ناشر : قطره
۵۱ %
۴۸ %