نویسنده :‌ دن براون
ناشر : افراز
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ جان گریشام
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ جان گریشام
ناشر : یوبان
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : شباویز
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : شباویز
۶۲ %
۳۷ %
ناشر : طرح نو
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ رابرت هریس
ناشر : چترنگ
۹۰ %
۱۰ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : روزنه
۵۴ %
۴۵ %
نویسنده :‌ مارگریت دوراس
ناشر : ققنوس
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ پاتریک مدیانو
ناشر : چشمه
۷۸ %
۲۱ %
نویسنده :‌ ماریو پوزو
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ جولیو لئونی
ناشر : قطره
۷۱ %
۲۸ %
۶۶ %
۳۳ %