نویسنده :‌ الری کویین
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ جورج اورول
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : سپاس
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : سپاس
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : آوانامه
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ ورونیکا راث
ناشر : آذرباد
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ George Orwell
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ George Orwell
ناشر : Penguin Group
۵۱ %
۴۲ %
۶ %
نویسنده :‌ مارگارت اتوود
ناشر : ققنوس
۴۷ %
۴۴ %
۸ %
نویسنده :‌ ری برادبری
ناشر : سبزان
۴۹ %
۴۳ %
۶ %
نویسنده :‌ هاوارد بارکر
ناشر : بوتیمار
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : دوستان
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : افق
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : روشا
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مرز فکر
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : سپاس
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : سپاس
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مشعل
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : ماهی
۵۲ %
۳۷ %
۹ %
نویسنده :‌ ارنست کلاین
۴۵ %
۴۴ %
۹ %
ناشر : ققنوس
۴۹ %
۳۹ %
۱۰ %
ناشر : افق
۴۹ %
۳۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ کورمک مکارتی
ناشر : مروارید
۴۷ %
۴۳ %
۸ %
نویسنده :‌ جک کرواک
۴۷ %
۴۳ %
۸ %
نویسنده :‌ فیلیپ پولمن
ناشر : پنجره
۵۳ %
۳۸ %
۷ %
نویسنده :‌ پیرس براون
ناشر : بهداد
۴۹ %
۴۴ %
۶ %
نویسنده :‌ پیرس براون
ناشر : بهداد
۴۹ %
۴۴ %
۶ %
نویسنده :‌ جاش ملرمن
۴۹ %
۴۴ %
۶ %
نویسنده :‌ مارگارت اتوود
ناشر : ققنوس
۵۰ %
۴۳ %
۵ %
نویسنده :‌ مارگارت اتوود
ناشر : ققنوس
۵۰ %
۴۳ %
۵ %
نویسنده :‌ استفنی مه‌یر
۴۷ %
۳۹ %
۱۳ %
نویسنده :‌ مایک کری
ناشر : بهداد
۴۳ %
۴۳ %
۱۲ %
نویسنده :‌ مایک کری
ناشر : بهداد
۴۳ %
۴۳ %
۱۲ %
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مجید
۵۷ %
۳۴ %
۸ %
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۵۷ %
۳۴ %
۸ %
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۵۷ %
۳۴ %
۸ %
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : پارمیس
۵۷ %
۳۴ %
۸ %
نویسنده :‌ جاستین کرونین
۴۴ %
۴۲ %
۱۲ %