نویسنده :‌ فیلیس بنتلی
ناشر : هرمس
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : نی
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : پارمیس
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ ژان اشنوز
ناشر : نیماژ
۴۰ %
۳۰ %
۱۵ %
۱۳ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۵۰ %
۲۸ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۵۰ %
۲۸ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : افق
۵۰ %
۲۸ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۵۰ %
۲۸ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نی
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : زرین
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ ادموندو آمیچیس
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : افق
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : جامی
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نگاه
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : پارمیس
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : یاران
۳۸ %
۳۲ %
۱۶ %
۱۲ %
نویسنده :‌ داین سترفیلد
ناشر : البرز
۴۹ %
۳۱ %
۱۳ %
۴ %
۴۸ %
۱۷ %
۱۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۴۷ %
۱۸ %
۱۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۴۷ %
۱۸ %
۱۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ جین آوستن
ناشر : پر
۳۶ %
۳۴ %
۱۸ %
۹ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳۶ %
۳۴ %
۱۸ %
۹ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳۶ %
۳۴ %
۱۸ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۸۰ %
۱۰ %
۴ %
۳ %
نویسنده :‌ مگی اوفارل
ناشر : همان
۷۳ %
۹ %
۹ %
۷ %
نویسنده :‌ میشل اوباما
۷۳ %
۹ %
۹ %
۷ %