ناشر : علم
۷۴ %
۱۰ %
۷ %
۷ %
نویسنده :‌ سونیا مقصودی
ناشر : پیکان
۷۴ %
۱۰ %
۷ %
۷ %
نویسنده :‌ مرضیه رادمان
ناشر : علی
۷۴ %
۱۰ %
۷ %
۷ %
ناشر : کاروان
۷۵ %
۱۰ %
۸ %
۵ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۶۳ %
۱۲ %
۱۱ %
۱۱ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۶۳ %
۱۲ %
۱۱ %
۱۱ %
۶۳ %
۱۲ %
۱۱ %
۱۱ %
ناشر : کاروان
۶۳ %
۱۲ %
۱۱ %
۱۱ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۴۷ %
۲۶ %
۱۵ %
۱۰ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۴۷ %
۲۶ %
۱۵ %
۱۰ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : افق
۴۷ %
۲۶ %
۱۵ %
۱۰ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۴۷ %
۲۶ %
۱۵ %
۱۰ %
نویسنده :‌ داین سترفیلد
ناشر : البرز
۴۹ %
۳۱ %
۱۴ %
۴ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۶ %
۳۶ %
۹ %
۷ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۶ %
۳۶ %
۹ %
۷ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۴۶ %
۳۶ %
۹ %
۷ %
نویسنده :‌ ایمی هارمون
۷۴ %
۱۲ %
۷ %
۵ %
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : مروارید
۹۳ %
۲ %
۲ %
۱ %