نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : مهتاب
۷۶ %
۱۴ %
۳ %
۲ %
۲ %
نویسنده :‌ آنا زیگلر
۷۶ %
۱۴ %
۳ %
۲ %
۲ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۷۷ %
۱۴ %
۲ %
۲ %
۲ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۷۷ %
۱۴ %
۲ %
۲ %
۲ %
۷۷ %
۱۴ %
۲ %
۲ %
۲ %
ناشر : کاروان
۷۷ %
۱۴ %
۲ %
۲ %
۲ %
ناشر : کاروان
۷۱ %
۱۰ %
۷ %
۵ %
۴ %
نویسنده :‌ پاتریک زوس
ناشر : لوح فکر
۴۴ %
۲۸ %
۱۷ %
۴ %
۴ %
نویسنده :‌ پاتریک سوزکیند
ناشر : علم
۴۴ %
۲۸ %
۱۷ %
۴ %
۴ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۴۳ %
۲۳ %
۱۳ %
۹ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۴۳ %
۲۳ %
۱۳ %
۹ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : افق
۴۳ %
۲۳ %
۱۳ %
۹ %
۹ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۴۳ %
۲۳ %
۱۳ %
۹ %
۹ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۵ %
۲۵ %
۱۹ %
۵ %
۴ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۵ %
۲۵ %
۱۹ %
۵ %
۴ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۴۵ %
۲۵ %
۱۹ %
۵ %
۴ %
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : مروارید
۷۲ %
۲۱ %
۲ %
۱ %
۱ %