نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : نی
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ فیلیس بنتلی
ناشر : هرمس
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ ژان اشنوز
ناشر : نیماژ
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : پارمیس
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نگاه
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : جامی
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ ادموندو آمیچیس
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : افق
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : زرین
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نی
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : یاران
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : پارمیس
۸۹ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۹۱ %
۴ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۹۱ %
۴ %
۱ %
۱ %
۸۷ %
۸ %
۱ %
۱ %
ناشر : کاروان
۸۷ %
۸ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۸۷ %
۸ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۸۷ %
۸ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ جین آوستن
ناشر : پر
۸۸ %
۵ %
۴ %
۱ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۷۶ %
۱۳ %
۷ %
۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۷۶ %
۱۳ %
۷ %
۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : افق
۷۶ %
۱۳ %
۷ %
۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۷۶ %
۱۳ %
۷ %
۲ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۸۴ %
۷ %
۶ %
۱ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۸۴ %
۷ %
۶ %
۱ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۸۴ %
۷ %
۶ %
۱ %
نویسنده :‌ جین ریس
ناشر : پنجره
۶۲ %
۲۹ %
۴ %
۳ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۴۸ %
۴۳ %
۵ %
۱ %
نویسنده :‌ سوزان کی
ناشر : چشمه
۶۸ %
۱۲ %
۱۰ %
۷ %
نویسنده :‌ ویکتوریا هالت
۶۰ %
۳۱ %
۵ %
۳ %