نویسنده :‌ ویلیام گلدینگ
ناشر : بهجت
۷۱ %
۲۸ %
ناشر : نخستین
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ویلیام فاکنر
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : خوارزمی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ جک لندن
ناشر : دادجو
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ بریل مرکام
ناشر : چشمه
۸۷ %
۱۲ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : نیلوفر
۷۵ %
۲۴ %
نویسنده :‌ هرژه
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ هرژه
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ آگاتا کریستی
ناشر : ویدا
۶۳ %
۳۷ %
نویسنده :‌ آگاتا کریستی
ناشر : هرمس
۶۳ %
۳۷ %
نویسنده :‌ جک کرواک
ناشر : روزنه
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ جک لندن
۷۹ %
۲۰ %
ناشر : جامی
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ ژاکلین وودسون
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ کریستوفر ورن
ناشر : بهنود
۹۴ %
۵ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : ققنوس
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ فیلیپا پی‌یرس
ناشر : قدیانی
۶۲ %
۳۸ %
نویسنده :‌ جک لندن
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : مجید
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : ققنوس
۸۰ %
۱۹ %
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ کورمک مک کارتی
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : در دانش
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۷۵ %
۲۵ %
نویسنده :‌ اریک امبلر
ناشر : هرمس
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ اریک امبلر
ناشر : ترانه
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : علم
۶۵ %
۳۴ %
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : روزنه
۶۵ %
۳۴ %
ناشر : هیرمند
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ آسترید لیندگرن
ناشر : هوپا
۵۲ %
۴۷ %