ناشر : علم
۸۰ %
۱۱ %
۸ %
نویسنده :‌ سونیا مقصودی
ناشر : پیکان
۸۰ %
۱۱ %
۸ %
نویسنده :‌ مرضیه رادمان
ناشر : علی
۸۰ %
۱۱ %
۸ %
ناشر : کاروان
۸۲ %
۱۱ %
۶ %
نویسنده :‌ فیلیس بنتلی
ناشر : هرمس
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : نی
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : پارمیس
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ ژان اشنوز
ناشر : نیماژ
۴۷ %
۳۶ %
۱۶ %
۷۳ %
۱۳ %
۱۳ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۷۳ %
۱۳ %
۱۳ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۷۳ %
۱۳ %
۱۳ %
ناشر : کاروان
۷۳ %
۱۳ %
۱۳ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : افق
۵۶ %
۳۱ %
۱۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : سمیر
۵۶ %
۳۱ %
۱۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۵۶ %
۳۱ %
۱۲ %
نویسنده :‌ دافنه دوموریه
ناشر : جامی
۵۶ %
۳۱ %
۱۲ %
نویسنده :‌ ادموندو آمیچیس
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نگاه
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : افق
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : زرین
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : جامی
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نی
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : یاران
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : پارمیس
۴۶ %
۳۸ %
۱۵ %
نویسنده :‌ داین سترفیلد
ناشر : البرز
۵۱ %
۳۳ %
۱۴ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۵۸ %
۲۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۵۸ %
۲۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ جین آوستن
ناشر : پر
۴۵ %
۴۳ %
۱۱ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۴۵ %
۴۳ %
۱۱ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۴۵ %
۴۳ %
۱۱ %
نویسنده :‌ جین ریس
ناشر : پنجره
۷۹ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۵۰ %
۳۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۵۰ %
۳۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۵۰ %
۳۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ ایمی هارمون
۸۰ %
۱۳ %
۵ %