نویسنده :‌ ایرنا نمیروسکی
ناشر : نیلوفر
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ لوران بینه
ناشر : قطره
۶۰ %
۳۹ %
نویسنده :‌ گوستاو فلوبر
ناشر : خوارزمی
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ ورکور
۸۱ %
۱۸ %
ناشر : تجربه
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ فرید درویش
ناشر : بوتیمار
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ تری دیری
ناشر : افق
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ فیلیپ کلودل
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ پی‌یر لومتر
ناشر : آگاه
۷۸ %
۲۱ %
نویسنده :‌ پی‌یر لومتر
ناشر : ماهی
۷۸ %
۲۱ %
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ رومن گاری
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ پاتریک مدیانو
ناشر : افراز
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ فیلیپ کلودل
۸۷ %
۱۲ %
نویسنده :‌ فیلیپ کلودل
ناشر :
۸۷ %
۱۲ %
۸۴ %
۱۵ %
۸۷ %
۱۲ %
ناشر : علی
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ روبر مرل
ناشر : نگاه
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ هلن گرمیون
ناشر : ماهی
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ کرسمان تایلور
ناشر : ماه ریز
۷۷ %
۲۲ %
نویسنده :‌ کرسمان تایلور
ناشر : قطره
۷۷ %
۲۲ %
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : توس
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ رومن رولان
ناشر : نشر نو
۶۱ %
۳۸ %
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
۶۱ %
۳۸ %
ناشر : نیلوفر
۸۵ %
۱۴ %
ناشر : افراز
۸۵ %
۱۴ %
نویسنده :‌ پاتریک مودیانو
ناشر : نیماژ
۹۰ %
۱۰ %
۸۶ %
۱۳ %
نویسنده :‌ مارک دوگن
ناشر : چشمه
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ نانسی هوستون
ناشر : نیماژ
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ آندره مکین
ناشر : مروارید
۶۰ %
۴۰ %
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۷۵ %
۲۵ %
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : نیلوفر
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ آندره موروا
ناشر : پریان
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ آکی شیمازاکی
۶۶ %
۳۳ %