نویسنده :‌ پاتریک سوزکیند
ناشر : علم
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ پاتریک زوس
ناشر : لوح فکر
۷۳ %
۲۶ %
ناشر : جامی
۸۸ %
۱۱ %
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ حمید ابراهیمی
ناشر : نودا
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۶۵ %
۳۴ %
ناشر : نیلوفر
۵۱ %
۴۸ %
ناشر : نیلوفر
۵۱ %
۴۸ %
۵۱ %
۴۸ %
۵۱ %
۴۸ %
۵۱ %
۴۸ %
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ فرناندو پسوآ
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ تئودور فونتانه
ناشر : افراز
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ هاینر مولر
ناشر : ققنوس
۵۶ %
۴۳ %
ناشر : لاهیتا
۶۴ %
۳۵ %
ناشر : قطره
۵۳ %
۴۶ %
ناشر : قطره
۶۷ %
۳۲ %
ناشر : قطره
۶۷ %
۳۲ %
ناشر : نیلوفر
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ پیتر وایس
ناشر : نیلا
۷۷ %
۲۲ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : چشمه
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : کاروان
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۸۵ %
۱۴ %
نویسنده :‌ ماکس فریش
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ ماکس فریش
۵۶ %
۴۳ %
۸۷ %
۱۲ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
ناشر : روزگار
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
۹۲ %
۷ %
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ آرتور کستلر
ناشر : نیماژ
۵۴ %
۴۵ %
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ گئورگ بوخنر
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ فرد اولمن
ناشر : ماهی
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ نواح گوردون
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ هاینر مولر
ناشر : افراز
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ شارلوته لینک
ناشر : روزنه
۶۱ %
۳۸ %
نویسنده :‌ شیلر
۸۶ %
۱۳ %
ناشر : چشمه
۵۲ %
۴۸ %