نویسنده :‌ پاتریک زوس
ناشر : لوح فکر
۷۰ %
۲۱ %
۷ %
نویسنده :‌ پاتریک سوزکیند
ناشر : علم
۷۰ %
۲۱ %
۷ %
نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۷۵ %
۱۹ %
۴ %
نویسنده :‌ نواح گوردون
۹۵ %
۲ %
۲ %
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۶۱ %
۳۲ %
۵ %
نویسنده :‌ آرتور کستلر
ناشر : نیماژ
۷۸ %
۱۱ %
۹ %
نویسنده :‌ پیتر وایس
ناشر : نیلا
۶۸ %
۱۹ %
۱۱ %
نویسنده :‌ فرد اولمن
ناشر : ماهی
۶۹ %
۲۰ %
۹ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : کاروان
۵۱ %
۴۱ %
۶ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : چشمه
۵۱ %
۴۱ %
۶ %
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۶۴ %
۲۴ %
۱۱ %
۵۳ %
۳۸ %
۷ %
۴۶ %
۴۶ %
۶ %
۵۱ %
۴۰ %
۷ %
نویسنده :‌ گئورگ بوخنر
۴۶ %
۴۵ %
۷ %
نویسنده :‌ فیلیپ سینگتون
ناشر : همان
۷۸ %
۱۰ %
۱۰ %
نویسنده :‌ شارلوته لینک
ناشر : روزنه
۴۸ %
۲۹ %
۲۲ %
نویسنده :‌ شیلر
۷۶ %
۱۱ %
۱۱ %
نویسنده :‌ هاینار کیپهارت
ناشر : خوارزمی
۴۷ %
۳۸ %
۱۴ %
نویسنده :‌ سابینه هاربکه
ناشر : دیگر
۶۶ %
۱۶ %
۱۶ %