ناشر : چشمه
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
ناشر : افق
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ والتر کوفمان
ناشر : چشمه
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ بریژیت همن
ناشر : قطره
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : خوارزمی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : نگاه
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : نیلوفر
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ پتر هانتکه
۶۸ %
۳۲ %
نویسنده :‌ واریس دیری
ناشر : مروارید
۹۱ %
۸ %
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : شادگان
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نگاه
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۶۸ %
۳۱ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : نگاه
۷۸ %
۲۱ %
نویسنده :‌ آنا فاندر
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ جودیت کر
ناشر : مروارید
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ اووه تیم
ناشر : افق
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ ایلیا ترویانف
ناشر : افق
۷۴ %
۲۵ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ اریش کستنر
ناشر : چشمه
۸۵ %
۱۵ %
نویسنده :‌ آرنو گایگر
ناشر : ققنوس
۵۶ %
۴۴ %
نویسنده :‌ هاینریش مان
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : نیلوفر
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : نیلوفر
۷۶ %
۲۳ %
ناشر : پیدایش
۸۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ روبر مرل
ناشر : نگاه
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ عباس خضر
۸۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ هنینگ مانکل
ناشر : خارپشت
۸۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ آنا ویم‌شنایدر
۵۰ %
۵۰ %
ناشر : مرکز
۶۶ %
۳۳ %