نویسنده :‌ اومبرتو اکو
۶۴ %
۳۵ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : شباویز
۶۴ %
۳۵ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : شباویز
۶۴ %
۳۵ %
ناشر : افراز
۶۶ %
۳۳ %
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
ناشر : قطره
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : نگاه
۷۷ %
۲۲ %
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۵۹ %
۴۰ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : روزنه
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ هارولد پینتر
ناشر : نیلا
۶۴ %
۳۶ %
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : کاروان
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : مرکز
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ اوریانا فالاچی
ناشر : نگاه
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ اوریانا فالاچی
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ چزاره پاوزه
ناشر : ترانه
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : مروارید
۶۰ %
۴۰ %
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : روزنه
۶۰ %
۴۰ %