• از مجموع ۸۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'شرق بهشت ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۱۱۱۳۹۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۲۹ را داده‌ند.
• رمان 'شرق بهشت ' در کتاب‌خانه‌ی ۶۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

mahdiyen11
mahdiyen11
۱۳۹۹/۷/۱۵

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۸/۱۲/۱۳

Etezadi
Etezadi
۱۳۹۸/۱۱/۵

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

Kafsh
Kafsh
۱۳۹۷/۵/۱۱

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Siavash_mo
Siavash_mo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۴

Rita
Rita
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۴

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۲۴

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۲۴

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۲۴

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۴

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۴

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲