ماده گرگ غدار اکنون دیگر دست از عشوه و ناز و مهر و محبت ساختگی خود برداشته و به صف دشمنان پیوسته و با قساوت و بی‌رحمی تمام می‌غرید و بر وی می‌تاخت.