به کشورهای کمونیستی نگاه کنید: میلیون‌ها عکس لنین که به هر جا می‌روید به نمایش گذاشته شده، حتما عشق به لنین را باعث نمی‌شود.