پرسیده بود، من چه مزه‌ای‌ام؟ گفته بود، مزه کیک بادومی که وسطش پر از خامه‌ی شیرین باشه