باحالتی مبهم به من نگاه کرد: "منظورم رابطه با ذوست‌دخترتان بود. مقصر چه کسی بود؟" گفتم: "نمی‌دانم. احتمالا چرچیل"