این داستانها متقاضی ندارند، ولی روزی آنها را خواهند فهمید؛ همان طور که برای نقاشیها هم این اتفاق می‌افتد. فقط به زمان احتیاج است و اعتماد به نفس.