شاید روزی، وقتی درست به این لحظه فکر کنم - لحظهٔ تیره ای که با پشت قوزکرده منتظرم تا وقت سوار شدن به قطار برسد - شاید احساس کنم که قلبم تندتر می‌تپد و به خودم بگویم: "آن روز در آن ساعت بود که همه چیز شروع شد."