ما سالخوردگان کمتر آگاه می‌شویم که خردسالان با چه بی رحمی و بینشی دربارهٔ ما قضاوت می‌کنند. / از ترجمه ی مهرداد نبیلی