[جوان] فکر کرد: از گوسفندها آموختم، از بلورها آموختم. می‌توانم از صحرا نیز بیاموزم. صحرا پیرتر و فرزانه‌تر می‌نماید…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 88