در پایان هر آزادی، حکمی صادرشده؛ به همین دلیل‌است که آزادی برای حمل‌کردن بسیارسنگین است.