آدم گاهی سرگردان می‌شود، راهش را گم‌می‌کند، در مسائل‌قطعی و آشکار هم دچار تردید می‌شود، حتی موقعی‌که به رازهای زندگی‌ای خوش و شادمانه پی‌برده‌است…