همه چیز همان است که همیشه بوده
و بعد‌ها نیز به همین منوال خواهد ماند
زندگی نه بدتر می‌شود نه بهتر
و گرسنگی و مشقت و حرمان قوانین تغییر ناپذیر زندگی هستند