بله، من می‌توانم دو چهره داشته‌باشم، اما نمی‌توانم هر دو چهره را در آن واحد داشته‌باشم!