کمک به درک فضای حسی اروپا و مخصوصا فرانسه جنگ‌زده و درک افراد با حس نفرت از اشغال میهن بتوسط بیگانگان و نیز در این بین روابط اجتماعی و شخصی این افراد که در یک برهه برای هدفی مشخص در یک مسیر هدایت می‌شود