کسایی ک این کتاب رو خوندن ایا اطلاع دارن ک این کتابی ک تینجا قرار داره سانسور هس یا ن؟