بین سه جلد، شاید جلد اول از بقیه قابل تحمل‌تر بود
رمانش باب طبعم نبود…خوندم که بگذره
جلد دوم و بدتر از سوم که هیچ حرفی برای گفتن نداشت
دلیل این همه طرفدارش بودن توی ایران رو نفهمیدم…
امیدوارم طرفداراش ناراحت نشند