این کتاب رو خانم صهبایی ترجمه ای که کردن واقعا روون و عالی بود ولی من گشتم شیر سیاه با ترجمه رویا صهبایی رو بخرم گفتن ظاهرا تموم شده کسی جایی میشناسه برای خرید؟