این کتابها را چطور باید مطالعه کنیم هر چی روش میزنم باز نمیشه