فرم روایت جذاب شخص دوم که با راوی در حال قدم زدن در باره شخص سوم صحبت می‌کنه،که پیشتر با شخص دوم قدم می‌زده و راوی یک دیالوگ هم نداره.
‏ و همینطور سختی بیان تفکر رو نشون می‌ده و البته مفاهیم جالبی رو هم از دید شخص دوم و سوم بیان می‌کنه. مفاهیمی و معانی که بیشتر فلسفی و بنیادینن
البته در مورد این کتاب در باره‌ی هرچیزی که نشود با اطمینان نظر داد، این را می‌شود یقیناً دانست که قدرم زدن را در حال قدم زدن نمی‌شود خواند، حتی در حال دراز کشیدن و استراحت نیز.
خواندن این کتاب یک انرژی و حوصله و تمرکز تمام عیاری می‌طلبد.