مجموعه رمان‌های پیشنهادی تیم ناولر

رمان‌های این لیست، رمان‌های محبوب و منتخب اعضای تیم ناولر هستند. عناوین این لیست ثابت نیستند و ممکن است بعد از کشف رمان خوب جدیدی توسط ما، این لیست به روز شود :)

مجموعه رمان‌های پیشنهادی تیم ناولر تعداد : ۱۷
۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۸/۱ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۵/۸ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۶/۷ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۱۱
۱۲
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۱۴
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۸/۳ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۱۵
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
۱۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۵/۶ از ۵
۱۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
تعداد رمان‌های لیست ۱۷
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۷

کاربران لیست