نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۷۳ %
۱۸ %
۸ %
نویسنده :‌ سیبالد
۵۱ %
۴۰ %
۷ %
نویسنده :‌ تیمور ورمش
ناشر : نگاه
۴۲ %
۳۸ %
۱۹ %
نویسنده :‌ تیمور ورمش
ناشر : تیسا
۴۲ %
۳۸ %
۱۹ %
نویسنده :‌ اعظم آخوندزاده
ناشر : پگاه
۸۵ %
۷ %
۶ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
۵۳ %
۳۹ %
۷ %
نویسنده :‌ پاسکال مرسیه
ناشر : افق
۴۰ %
۳۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۵۵ %
۳۴ %
۱۰ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مازیار
۴۵ %
۴۴ %
۹ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مروارید
۵۰ %
۳۶ %
۱۳ %
ناشر : نیلوفر
۶۷ %
۱۶ %
۱۶ %
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۴۰ %
۳۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ سابینه هاربکه
ناشر : دیگر
۶۶ %
۱۶ %
۱۶ %