نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۶۹ %
۳۰ %
۹۱ %
۸ %
نویسنده :‌ سیبالد
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ تیمور ورمش
ناشر : نگاه
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ تیمور ورمش
ناشر : تیسا
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ دانیل گلاتائور
ناشر : ققنوس
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ ماکس فریش
ناشر : ماهی
۸۷ %
۱۲ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ پاسکال مرسیه
ناشر : افق
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
ناشر : روزگار
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مازیار
۸۲ %
۱۷ %
۷۹ %
۲۰ %
۷۹ %
۲۰ %
ناشر : مس
۷۹ %
۲۰ %
۷۹ %
۲۰ %
ناشر : نظر
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ پاتریک زوسکیند
ناشر : هرمس
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مروارید
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ اووه تیم
ناشر : افق
۸۷ %
۱۲ %
ناشر : نیلوفر
۸۰ %
۱۹ %
نویسنده :‌ دانیل کلمان
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ یوستین گردر
ناشر : هرمس
۷۳ %
۲۶ %
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : ماهی
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ یاستین گاردر
۷۳ %
۲۶ %
ناشر : چشمه
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ آرنو گایگر
ناشر : ققنوس
۶۴ %
۳۵ %
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ پتر اشتام
ناشر : افق
۷۰ %
۳۰ %
نویسنده :‌ جان استرلکی
ناشر : تالیا
۷۰ %
۳۰ %
نویسنده :‌ جان استرلکی
۷۰ %
۳۰ %
نویسنده :‌ جان استرلکی
ناشر : لیوسا
۷۰ %
۳۰ %
نویسنده :‌ اعظم آخوندزاده
ناشر : پگاه
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ جان استرلسکی
۷۰ %
۳۰ %
نویسنده :‌ هانس گئورگ نواک
ناشر : افکار
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ خورخه بوکای
ناشر : آراسته
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ هنینگ مانکل
ناشر : خارپشت
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ واریس دیری
ناشر : مروارید
۵۰ %
۵۰ %