پرونده او پیوسته در جریان بود اما هرگز به صورت قطعی بسته نمی‌شد. مهم‌تر از همه واقعیت جرم وی هرگز نه ثابت شد و نه تایید. / داستان آخر بازی.