چقدر ساده لوح هستیم. خیلی ابله هستیم اگر باور کنیم ثانیه ای می‌توانیم بر گذر زندگیمان مسلط شویم. جریان زندگی ما از ما می‌گریزد٬ اما این اهمیتی ندارد. (ص 54)