پرسش دیگر بس است. پرسش‌ها در دنیای زیرزمینی خود در خواب خوش غنوده اند. چرا با افسون آنها را آفتابی و آشکار کنیم؟ پرسشها خاکستری و اندوهناکند و پرسنده را نیز چنین میکنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
damir
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۴