گرچه ممکن است فکر کنی که این دقیقا همان چیزی است که می‌خواهی، ولی وقتی واقعا به دستش می‌آوری، حس میکنی بر همه چیز نقطه پایانی گذاشته ای.