هات داگ هایمان را خوردیم و کوکاهایمان را نوشیدیم و از قفس کانگوروها دور شدیم. وقتی داشتیم میرفتیم، کانگوروی پدر هنوز در پی نت‌های گمشده به ظرف غذا زل زده بود.
-یک روز مناسب برای کانگوروها