فکر کنم از دست دادن معصومیت همین است: اولین بار که با حصار محدودکننده توانایی‌های بالقوه‌ات روبرو می‌شوی.